Покана за срещи и събития, свързани с подготовката на СВОМР за програмен период 2023-2027г.

ПОКАНА

Община Кайнарджа, в качеството си на водещ партньор по проект “Създаване на Местна инициативна група "Кайнарджа - Алфатар - Силистра" и подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие”, кани представители на всички заинтересовани страни от община Кайнарджа, община Алфатар и община Силистра на срещи и събития, свързани с подготовката на СВОМР за програмен период 2023-2027 г. на следните места и дати:

Дата

Час

Събитие

Населено място

Община

23

29 август 2023 вторник

10:30

Провеждане на еднодневна работна среща за консултиране подготовката на Стратегията за ВОМР с местната общност

с. Кайнарджа

общ. Кайнарджа

24

30 август 2023 сряда

10:30

Провеждане на еднодневна работна среща за консултиране подготовката на Стратегията за ВОМР с местната общност

гр. Алфатар

гр. Алфатар

25

01 септември 2023 петък

10:30

Провеждане на еднодневна работна среща за консултиране подготовката на Стратегията за ВОМР с местната общност

с. Калипетрово

общ. Силистра

26

04 септември 2023 понеделник

10:30

Провеждане на еднодневна информационна конференция - за обществено обсъждане на проекта на Стратегията за ВОМР за периода 2023 -2027 в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра

с. Кайнарджа

общ. Кайнарджа

27

07 септември 2023 четвъртък

10:30

Провеждане на еднодневна информационна конференция - за обществено обсъждане на проекта на Стратегията за ВОМР за периода 2023 -2027 в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра

с. Айдемир

общ. Силистра

28

08 септември 2023 петък

10:30

Провеждане на еднодневна информационна конференция - за обществено обсъждане на проекта на Стратегията за ВОМР за периода 2023 -2027 в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра

гр. Алфатар

общ. Алфатар

29

12 септември 2023 вторник

10:30

Провеждане на еднодневно Обучение на Колективния управителен орган на новосъздадената Местна инициативна група и заинетересованите страни

гр. Алфатар

общ. Алфатар

Дейностите се изпълняват от Община Кайнарджа, съгласно Административен договор РД50-77/22.03.2023 г за проект “Създаване на Местна инициативна група "Кайнарджа - Алфатар - Силистра" и подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие” за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

Прикачени документи