ПОКАНА ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИ КАЙНАРДЖА, АЛФАТАР И СИЛИСТРА НА 18.07.2023 В 9.00ч.

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТОПАНСКИЯ, НЕСТОПАНСКИЯ И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНИТЕ КАЙНАРДЖА, АЛФАТАР И СИЛИСТРА,

В изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.610-0088-C01 по проектно предложение „Създаване на Местна инициативна група "Кайнарджа - Алфатар - Силистра" и подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, имаме удоволствието да Ви поканим за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група на територията на общини Кайнарджа, Алфатар и Силистра.

Територията на местната инициативна група ще обхване всички населени места от община Кайнарджа, всички населени места от община Алфатар и територията на следните 18 населени места от община Силистра, извън строителните граници на град Силистра: Айдемир, Калипетрово, Полковник Ламбриново, Сребърна, Ветрен, Професор Иширково, Бабук, Майор Ценович, Казимир, Сърпово, Главан, Богорово, Срацимир, Йорданово, Брадвари, Българка, Поп Кралево, Смилец.

Събитието ще се проведе на 18.07.2023 г. от 10:00 часа в Туристическия посетителски център в с. Кайнарджа при следния дневен ред:

1. Учредяване на сдружение в обществена полза “Местна инициативна група Кайнарджа – Алфатар- Силистра”;

2. Приемане на Устав на Сдружение “Местна инициативна група Кайнарджа – Алфатар- Силистра”;

3. Избор на членове на Управителния съвет на Сдружение “Местна инициативна група Кайнарджа – Алфатар- Силистра”;

Регистрацията на участниците в учредителното събрание ще започне в 9:00 ч. на 18.07.2023 г. в Туристическия посетителски център в с. Кайнарджа.